راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


چقدر خوبن این خواب هایی که قبل از بیدار شدن میبینم  الان کم شده ، قبلنا بیشتر میدیدم  همشون هم یه جورایی به واقعیت تبدیل میشن  کلاً خواب های شب یادم نمیمونه ، ولی این خواب های نزدیکِ بیدار شدن .. ؛ عالیه  همین دو هفته پیش خواب دیدم ... بعد از ظهر همون روز تعبیر شد    ...

ادامه مطلب

جکوزی

  درون جکوزی نشسته بودیم با دوستم صحبت میکردم و حرف از شب نخوابیدن های من به میان آمد مرد میانسالی که حرف های ما را دزدکی میشنید رو به من کرد و گفت : قبل از خواب دو لیوان دوغ بخور . صحبتش را تایید کردم و از اظهار نظرش تشکر کردم. با خود اندیشیدم منی که سالهاست نتوانستم شب بخوابم! چگونه با دو لیوان دو ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب زرافه و زراعت

تعبیر خواب - زراعت زراعت در خواب نعمت و برکت است و خیر و خوشی و سلامت به خصوص اگر زراعت از خودتان باشد اگر در خواب مزرعه یا کشت و زرعی ببینید که به بر نشسته و رسیده است و احساس کنید که آن مزرعه به خودتان تعلق دارد نیکو خوابی است چون به شما خبر می دهد که خیر و خوشی می بینید و عاقبت به خیر می شوید. اگ ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب زرافه و زراعت

تعبیر خواب - زراعت زراعت در خواب نعمت و برکت است و خیر و خوشی و سلامت به خصوص اگر زراعت از خودتان باشد اگر در خواب مزرعه یا کشت و زرعی ببینید که به بر نشسته و رسیده است و احساس کنید که آن مزرعه به خودتان تعلق دارد نیکو خوابی است چون به شما خبر می دهد که خیر و خوشی می بینید و عاقبت به خیر می شوید. اگ ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب عرش و عراده

تعبیر خواب - عرادهمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند كه در شهر یا قعله كافران عراده انداخت، دلیل است كه اهل آن شهر در مسلمانی سخن ناسزا گویند. اگر بیند كه سنگ عراده به جائی انداخت، دلیل است كه اهل آن موضع را غیبت كند یا دشنام دهد.عکستعبیر خواب - عرش محمدبن سیرین گوید: دیدن عرش درخواب، دلیل امری است بزرگ یا مال و خو ...

ادامه مطلب

تعبیر دیدن خواب لگام و لاله

تعبیر خواب - لاله اگر در وقت خودش دید فرزند بود، اگر بی وقت دید خبر بود، اگر از درخت جدا دید غم بود. اگر زنی دید لاله ببرید و به شوهر داد طلاق بگیرد. اگر مرد نیز این كار كند، همین دلیل دارد.لتعبیر خواب - لگاممحمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند لگام او بگسست، دلیل بر نقصان بزرگی او است. اگر بیند چون اسبان ...

ادامه مطلب

تعبیر دیدن خواب لاک پشت و لاك پشت

تعبیر خواب - لاك پشت اگر درخواب لاك پشت بیند، دلیل بر مردی عالم است كه از صحبت او فائده به مردم رسد. محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند لاك پشت داشت یا در خانه آمد، دلیل است او را با زاهدی صحبت افتد. اگر بیند گوشت لاك پشت خورد، دلیل است به قدر آن علم آموزد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لاك پشت د ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب چارقد و چادر

تعبیر خواب - چادر محمدبن سیرین گوید: چادر درخواب دیدن، سترپوش زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل كه در آن كار خیر و شر است. لكن آن كار را از او مكروه دارند. اگر كسی بیند چادر را بدرید یا بسوخت، دلیل كه در آن وقت ستروی دردیه شود. ابراهیم كرمانی گوید: چادر شب در خواب زن است، اگر بیند چادر شب ف ...

ادامه مطلب

خواب دیدم یه خواب‌ شلوغ پلوغ ... همه بودن ... یه حسی بود تو خواب وقتی بیدار‌شدم اون حس هنوز‌بود و هست ...  یه حسی بود ... نمی دونم چی ؟!!؟ تو‌خواب‌یه نفر داشت گریه می کرد  شدید هم گریه می کرد ...  کاش حالش خوب باشه ...  مثل توخواب نباشه ...  _____ پ.ن:ارائه دوشنبه خوب بود ... پ.ن:باید برنامه بریزم برای در ...

ادامه مطلب

خواب

  یه بیت شعری هست که میگه :  خواب دیدم نیستی ، تعبیر آمد میرسی. . . هرچه من دیوانه بودم ، ابنِ سیرین بیشتر . . .! خب. . . مسئله همیجاست ! خواب دیدم. . .  خواب دیدم توی محل ِ قدیمیمون هستیم ، من و تو  دستمو گرفتی. . . باهم داریم راه میریم زمستونه باهم حرف میزنیم  بعد یهو با کلی اشتیاق بهت میگم وای ی ی ی ی . ...

ادامه مطلب

قابل تامل

در دیده به جای خواب آب است مرا             زیرا که به دیدنت شتاب است مرا گویند بخواب تا به خوابش بینی                  ای بی خبران چه جای خواب است مرا    بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب             بگفت : آری چو خواب آید کجا خواب ؟                                            @@@@ دیوانه عشقت ای پری روی ! ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب رخساره و رز

تعبیر خواب - رزمحمدبن سیرین گوید: رز در خواب، دلیل بر زنی نیكوكار و كریمه كند. اگر بیند رزی داشت و درختهای سبز و پاكیزه در او است درهنگام وی، دلیل كند كه زنی نیكوكار بخواهد و از او خیر و منفعت بیند. اگر بیند كه برگ درختهای رز نبود، تاویل به خلاف این است. اگر بیند كه برگ درختها زرد گشت بود، دلیل است كه بیم ...

ادامه مطلب

خواب های پر تکرار

تازگی همش خواب یک کامیون میبنم که میخواد منو له کنه و من اما از فاصله زیر چرخاش یا کناره بدنه اش با جا خالی دادن نجات پیدا میکنم این چه وضعشهههههههههه اخههههههههههههههههه حتی خواب های زیبا هم به درستی تقسیم نشده گویا. سهم من از خواب باید این باشه !!!!!!!!! شب میخوابم که کمی ذهنم اروم بگیره انرژِی بیشتری پیدا کنم و ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب خرگاه و خرس

تعبیر خواب - خرسمحمدبن سیرین گوید: خرس به خواب دیدن، دشمن فرومایه دزد احمق است. اگر بیند بر خرس نشسته بود. دلیل كه از پادشاه خواری یابد. اگر بیند خرس زا بكشت، دلیل كه بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند گوشت او همی خورد یا پوستش را با خود داشت، دلیل كه ترس و بیم به وی رسد. ابراهیم كرمانی گوید: خرس به خواب، مردی بدبخ ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب خاکستر و خبزه

تعبیر خواب - خبزهگفته اند سه قول است. بعضی گویند: زن بود، بعضی گویند: رسول ثقه كه متاع مردمان به شهرها می برد. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند خبزه آبگینه در سرای داشت، دلیل كه زن را طلاق بدهد. جابر مغربی گوید: اگر بیند كه خبزه داشت یا كسی به او داد، دلیل كه زنی خادمه بر قدر خبزه او را حاصل شود یا با زنی ...

ادامه مطلب

خواب های پریشان

دیروز روضه بودم خونه خالم خدا ازشون قبول کنه اولا،دوما هم اینکه بعد از روضه همینطور که دور هم بودیم حرف خواب های پریشان شد  خالم گفت خودم یه مدت به خاطر فوت یکی از اقوام خیلی بهش مبتلا بودم که کسی بهم گفت برای بر طرف شدنش قبل خواب آیه "سلام قولا من رب الرحیم" رو بخون .و من از وقتی خوندم دیگه خواب های پ ...

ادامه مطلب

بیچاره محیا!

خواب دیدم آقای مترجم انقدر از دستم ناراحته که اومد و بی مقدمه تا جایی که میتونست منو کتک زد!به قصد کشت می زد! کلا دیگه دوست نمیتونم برا خودم نگهدارم بالاخره همه دشمنیشون بارز میشه حتی تو خواب!  اصلا چرا باید بیای تو خواب منو کتکم بزنی؟ فکر کنم عذاب وجدان گرفتم... ...

ادامه مطلب

mdry

داری فکرمو تا جنون میکشی             که مجبور شدم دور بشم از همه که هر عابریحالمو دید گفت                 چقدر غم تو چشمای این ادمه چقد دوست دارم برای یه شب             فراموشی بگیرم, برم تو خواب چشمامو ببندم به رو غصه هام              دیگه پا نشم از این تخت خواب                            حتی توی خواب ...

ادامه مطلب

نوع بیان یک مطلب در گفتار

پادشاهی در خواب دید تمام دندانهایش افتادند!دنبال تعبیر کنندگان خواب فرستاد …اولی گفت: تعبیرش این است که مرگ تمام خویشاوندانت را به چشم خواهی دید …پادشاه ناراحت شد و دستور داد او را بکشند !دومی گفت: تعبیرش این است که عمر پادشاه از تمام خویشاوندانش طولانی تر خواهد بود …پادشاه خوشحال شد و به او جایزه د ...

ادامه مطلب

خواب امام زمان

یه روز شاگردی به استادش میگه چکار کنم که خواب امام زمان (عج) را ببینم؟ استاد به شاگرد میگه:شب غذای شور بخور ولی آب نخور بگیر و بخواب. شاگرد دستور استاد رو اجرا کرد  خدمت استاد رسید و گفت: دیشب دائم خواب می دیدم برلب چاهی درحال نوشیدن آب هستم  کنار نهر آبی در حال خوردن آب هستم  و در ساحل رودخانه ای م ...

ادامه مطلب

با خرس ها مهربان باشیم-_-

چشم هایم را بستم به امید این که یک ساعت دیگر بیدار باشم خب.حتا آلارم گوشی را روی ساعتی که باید قرص ها را می خوردم ست کرده بودم که مطمین از خواب نماندن باشم. اما خواب ماندم و گوشی ِ لعنتی نمی دانم چرا و به چه بهانه ای خاموش شده بود!شارژش هم کم نبود حتا! نزدیک ِ چهار ِ صبح بیدار شدم و همه خواب بودند و من ...

ادامه مطلب

اولین خطوط نوشته شده

گاهی خود نوشتن، انسان را به فکر وا می دارد... گاهی یک اتفاق، یک حادثه آدم را به تلاطم وادار می کند. گاهی یک کابوس شبانه تو را بارها از خواب بیدار می کند. بارها بیدار می شوی و بارها دوباره سعی می کنی بخوابی و آن را فراموش کنی. انقدر کلافه می شوی، انقدر وحشت می کنی تا از خدا می خواهی دوباره به خواب نروی ...

ادامه مطلب

خواب در بیداری

از سه صبح بیدارم. کمی درس خواندم که موجب شد سر درد هم بگیرم. دیشب در و بی‌در خواب دیدم که چیز چندانی ازش به یاد ندارم که اینجا تعریف کنم. اصلا وقتی هوا سرد می‌شود و گرم‌کننده‌های خانه روشن می‌شوند زمان خواب دیدن من هم شروع می‌شود. الان هم که نزدیک شش صبح هست و باید آماده شوم بروم اداره. ...

ادامه مطلب

نکاتی در مورد خواب مفید

خواب رطوبتی است که از بدن خارج شده به سمت مغز حرکت میکند و روی ارتباط بین قوای نفسانی وسیستم عصبی اثر میگذارد .  رطوبت غلیظ ؛ خواب آلودگی  رطوبت رقیق ؛ بیداری  دربیداری : افزایش سوخت ساز … تحلیل رطوبت بدن   درخواب: کاهش سوخت ساز … افزایش رطوبت بدن (تورم پلکهاو اندامها)   ...

ادامه مطلب

هر شب به آرزوی روئیت ماهِ رویت       سر بر آغوش خواب می گذارم. هر شب به آرزوی نگاهت به امّید ساکت، سخنانت به آرزوی آرزویت        دل به عشق خواب می سپارم        و برای عشقت، عاشق خواب می شوم. هر شب و نیمه شب    هر روز و نیمه روز         و هر لحظه و ساعت             به یاد گذشته به یاد جوانی                ...

ادامه مطلب

کابوس

تازه الان دارم مسواک میزنم  اونم به لطف خواب بدی که دیدم  خیلی ترسیدم خیلی ..... بیدارش کردم اما گفت بخواب نیلو اشکال نداره خواب دیدی خب می دونم خواب دیدم ولی می ترسم  حالام می ترسم برم دهنمو بشورم  اخرین انلاینش11:02 بود . منم تقریبن 11:15 خوابیدم اما الان دیدم انلاینش 00:45 بوده  با کی حرف  میزنه وقتی من ...

ادامه مطلب

حوای من

    در فراسوی گندم گونه ات فرازی است که بال می زند در آسمان خیال پنجره های باز پرواز آرزوها از عبور آغاز دست های مهربان که از آستین پیراهن زندگی بیرون می زند وقتی بیداری آبشاری است که گونه های بهار را می بوسد و لب های درخت ترک بر می دارد از شکوفه های لبخند و این بازگشت دوباره می رود تا مست بوسه هایی ش ...

ادامه مطلب

حوای من

    در فراسوی گندم گونه ات فرازی است که بال می زند در آسمان خیال پنجره های باز پرواز آرزوها از عبور آغاز دست های مهربان که از آستین پیراهن زندگی بیرون می زند وقتی بیداری آبشاری است که گونه های بهار را می بوسد و لب های درخت ترک بر می دارد از شکوفه های لبخند و این بازگشت دوباره می رود تا مست بوسه هایی ش ...

ادامه مطلب

نمیشه تو اصلا خواب نبینی ؟؟؟ *واسه چی؟ اخه هرچی خواب میبینی همون میشه حتی اگر تو بیداری خواب ببینی  *باز تو فلسفی شدی؟ راس میگم دیگه اگه نه چرا گریه کردی؟چرا باز لبتو کندی؟ *حوصله ندارم ولم کن  دیدی دیدی؟چرا حوصله نداری؟بت ثابت شد؟ *اره باشه هرچی تو بگو اصدن!چقد ضعیف شدم چ ساده میشکنم! اون زیادی قویه  *شاید! دیگه بهش ل ...

ادامه مطلب

Home

شب آهنگ:  ضیافت های عاشق را خوشا بخشش خوشا ایثارخوشا پیدا شدن در عشق برای گم شدن دریاچه دریایی میان ماست خوشا دیدار ما در خوابچه امیدی به این ساحل خوشا فریاد زیر ابخوشا عشق و خوشا خون جگر خوردنخوشا مردن خوشا از عاشقی مردناگر خوابم اگر بیدار اگر مستم اگر هشیارمرا یارای بودن نیست تو یاری کن مرا ای یارتو ...

ادامه مطلب

خوابهای بی قواره

نمی دونم از استرس زیاده یا چیز دیگه اما با وجود اینکه بدنم خواب رو طلب می کنه اما در خواب هم بیدارم و پی چیزهای عجیب. شاید خیلی ها مثل من باشن و شاید من خیلی متفاوتم اما به محض بستن چشم وارد دنیای دیگه ای میشم که بیشتر مواقع با کابوس همراهه اینکه از بلندی به پایین پرتاب بشم و به یکباره از خواب بپرم تنها ...

ادامه مطلب

۳

زنگ زده بود که مثل همیشه از بدشانس بودنش واسم حرف بزنه . که منم باهاش همدردی کنم و به این همه تفاهم داشتنمون تو بدشانسی بخندیم(!) . وسط خنده هاش گفت راستی دیشب خواب دیدم که عروسیته!! یه لحظه خنده روی لبم خشک شد و رفتم توی فکر! ولی واسه اینکه نفهمه به روی خودم نیاوردم. زود خداحافظی کردم و گوشی رو قطع کر ...

ادامه مطلب

بس

زخاطرم  سالهاست  که می رود   عنان   شهوت  و  هوس و  هو ش   خواب رفته  مرغ در قفسٰٰ؛ نگاه می کنم به  شب چه بی صدا                 چه بی عبور چه   بی   نفس به انتظار  خواب    دست  و پا  می زنم سالهاست سالها همین  چه بی عبث                   مرا بس مرا بس ...

ادامه مطلب

خواب و استرس

وقتی خیلی استرس دارم برا انجام کاری ک تا حالا تجربه نکردم وقتی میدونم نیازی به دوندگی برای مقدمات اون کار نیست به خواب پناه میبرم خواب را دریابیم ک در آن دولت خاموشی هاست.. باید تا فردا 6لیتر ازین پدر بخورم... فعلا دو لیترم نشده خدابدادم برسه نگرانم برا اون تایمی ک قبل معاینه باید تو انتظار سر کنم کلی حرف ...

ادامه مطلب

دانستن و رهایی از بند خواب و غلفت

صبح می خواندم که چگونه مردم معروف از خواب بر می خیزند.  ورزش، صبحانه، سحر خیزی و جه اشتراک همه آن ها بود.  من هم با سختی از خواب بلند می شود. و کلی طول می کشد که موتورم راه بیافتد. راستش نمی دونم چرا اینجوری شدم.  ولی هرچه که باشه من خیلی تنبلم، وضعیت غذام را رسیدگی نمی کنم، و البت کلی چرخ نا مربوط می ...

ادامه مطلب

خوابِ صورتی

شب از نیمه گذشته است. زن خسته وسط کتابهایش به خواب رفته است. مرد می آید بالای سرش صدایش می کند. زن هیچ حرکتی نمی کند. دارد خواب هفت پادشاه  می بیند. مرد دست راستش را زیر گردن زن و دست چپش را می گذارد زیر پاهای زن بلندش می کند. می برد می گذاردش روی تخت. ملحفه را می کشد رویش. آرام می خزد کنار بستر زن. یک دس ...

ادامه مطلب
صفحات ادامه نتايج:  1